Nr. 3/23: Konsekvenser av merskattevekst for kommunesektoren

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-717-6 Elektronisk versjon / ISSN 1892-7661 Elektronisk versjon

Denne rapporten analyserer hvordan merskattevekst påvirker arbeidet i kommunesektoren. De senere årene har faktisk skatteinngang i kommunesektoren vært høyere enn anslagene som ligger til grunn for beregningene i statsbudsjettet. Merskattevekst innebærer dermed at rammene som ligger til grunn for kommunesektorens budsjetter er lavere enn de faktiske inntektene som kommunene og fylkeskommunene får. I prosjektet har vi undersøkt hvordan disse ekstra inntektene brukes, samt hvorvidt forholdet mellom de folkevalgte, innbyggerne og administrasjonen påvirkes av at det over lang tid blir store avvik mellom budsjettert inntektsramme og faktiske inntekter. Analysene er en kombinasjon av kvantitative analyser og en caseundersøkelser i utvalgte kommuner og fylkeskommuner. I den kvantitative analysen analyserer vi sammenhenger mellom merskattevekst og økonomiske forhold for å få et bilde av hvordan merskatteveksten disponeres. Caseundersøkelsen fungerer som et viktig supplement til de kvantitative analysene.

Gjennomgående er det stort samsvar mellom funnene i de kvantitative analysene og funnene i caseundersøkelsen. Resultatene tegner et tydelig bilde av at netto driftsresultat bedres – på kort sikt, og disposisjonsfond bygges – på kort sikt. Etter at merskatteveksten er satt på disposisjonsfond i første omgang, blir det meste disponert på neste års budsjett til ulike formål. Selv om ekstrainntektene i stor grad disponeres på neste års budsjett, ser det ut til å være en tydelig bevissthet rundt at merskatteveksten må ses på som engangsinntekter. Dette bidrar til at ekstrainntektene langt på vei brukes i tidsavgrensede prosjekter innenfor drift. Samtidig ble det i caseundersøkelsen trukket frem at forbedringen i det økonomiske handlingsrommet som merskatteveksten gir, har gjort det mulig å utsette en del sparetiltak, eller bruke lengre tid på nedskjæringer. Det ble også av enkelte trukket frem at merskatteveksten kan bidra til å kamuflere et underliggende merforbruk, og at nødvendig omstillingsbehov blir utsatt. Totalbildet er sammensatt, selv om hovedinntrykket fra analysen er at kommunesektoren forvalter merskatteveksten på en god måte.