Logg på
Forside Avdelinger Hopp over navigasjonskoblingerMangfold og inkludering

 Mangfold og inkludering

 Mangfold og inkludering

​Vi arbeider med spørsmål knyttet til velferdsordninger og inkluderingspolitikk i bred forstand. Målsettingen om inkludering og deltak​else omfatter alle – uansett bakgrunn, forutsetninger og funksjonsevne.

Økt etnisk mangfold og en større bevissthet om de prosesser som bidrar til marginalisering og utestenging, er et viktig utgangspunkt for vår forskning og faglige aktivitet.

Sentrale forskningstema:

  • Funksjonshemming og samfunn
  • Innvandring, integrering og flyktningrelaterte tema
  • Utdanning og skole
  • Barn, familie og barnevern
  • Velferdspolitikk og levekår


Vi er opptatt av at forskningen vår skal ha politisk relevans og bidra til forbedringer av både velferdsordninger og samfunnsmessige vilkår for grupper som faller utenfor. Formidling av forskning til både forskerkolleger, myndigheter, praksisfelt og befolkningen som helhet er derfor en viktig del av forskningsprosessen.

Forskergruppen vår representerer en bred samfunnsvitenskapelig kompetanse med bakgrunn i sosiologi, helsevitenskap, sosialt arbeid, funksjonshemming og samfunn, pedagogikk, psykologi, sosialantropologi og filosofi.

​We are dealing with issues related to welfare and social inclusion policies in the broadest sense. The goal of inclusion and participation of contents includes everyone - regardless of their background, qualifications and abilities.

Increased ethnic diversity and a greater awareness of the processes that contribute to marginalization and exclusion, is an important starting point for our research and academic activity.
 
Key research topics:

  • Disability and Society
  • Immigration, integration and refugee related issues
  • Education and schools
  • Children, family and child welfare
  • Welfare policy and living conditions


We are concerned that our research should have political relevance and contribute to improvements of both welfare and social conditions for groups not covered. Dissemination of research to both fellow scientists, governments, practice fields and the population as a whole is an important part of the research process.

The research our represent a broad social scientific expertise with a background in sociology, health sciences, social work, disability and society, education, psychology, anthropology and philosophy.

Vis RSS-feed

Søk blant alle ansatte ved NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 73 82 10 00

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning