Stina Svendsen

Stina Svendsen er master i sosialt arbeid og forsker ved Mangfold og inkludering. Hun har bred erfaring innen kvalitative metoder og intervjuforskning, først og fremst gjennom prosjekter knyttet til kommunalt bosettings- og integreringsarbeid. Hun har de siste årene jobbet spesielt med prosjekter om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Flere av prosjektene har omhandlet skoletilbud til nyankomne elever, og hun er for tiden involvert i et større forskningsrådsprosjekt med fokus på nye opplæringsformer for minoritetsspråklige ungdom og unge voksne med kort botid i Norge. Stikkord for prosjektet er helhetstenking, samarbeid på tvers av etats- og forvaltningsnivåer, differensiering og skreddersøm. Svendsen har også vært involvert i prosjekter på andre velferdsområder. De siste årene har hun jobbet med boligsosiale spørsmål, spesielt knyttet til botilbud til mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser. Hun var dessuten sentral i et større forskningsprosjekt om skeive barn og unge i barnevernet, der kjønns- og seksualitetsmangfold var i fokus.

Publikasjoner