Roger Lian

Administrerende direktør er ansvarlig for instituttets samlede virksomhet og ivaretar sammen med ledergruppen den strategiske utviklingen av instituttet. Dette omfatter særlig å tilrettelegge for at medarbeiderne i instituttet får utnyttet sitt fulle potensial og ivaretar de eksterne krav og forventninger til høy kvalitet i arbeidet. En sentral oppgave for direktør er ekstern kontakt og forskningspolitisk arbeid, samt å bidra sammen med resten av organisasjonen til å posisjonere instituttet nasjonalt og internasjonalt.

Lian har siden 2004 arbeidet med strategisk ledelse på topp- og mellomledernivå innen forskningssektoren og komplekse organisasjoner. Han har erfaring som rådgiver, utreder og forsker, og har gjennom ulike roller særlig vært opptatt av å utvikle samarbeidsflaten mellom forsknings- og kommunesektor for å møte offentlig sektors innovasjonsbehov. Lians forskningsinteresser har vært helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet (med særlig fokus på frivillig sektor), og samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten i helse- og omsorgssektoren. Han har gjennomført ulike forskningsbaserte evalueringer i helsetjenesten. Han var sentral i etableringen av Senter for omsorgsforskning, Østlandet, Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren og Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen. Han har ledet flere nasjonale kunnskaps- og samarbeidsnettverk, deltatt i nasjonale råd og utvalg, og har styreerfaring fra flere forskningsorganisasjoner.

Lian er cand.polit. med hovedfag i samfunnsgeografi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) fra 1998. Han har videreutdanninger i ledelse og økonomi fra NTNU og Høgskolen i Lillehammer. I tillegg har han gjennomført ulike lederutviklingsprogram, blant annet Dekanskolen i regi av Universitets- og høgskolerådet.