Trygghet, stabilitet og tilhørighet : Familiehjem som boløsning for enslige mindreårige

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-612-4
​De store ankomstene av enslige mindreårige flyktninger til Norge høsten 2015 skapte et behov for å øke kapasiteten på bo- og omsorgstilbudene ute i kommunene. SOS-barnebyer hadde lenge jobbet med å utvikle en modell der enslige mindreårige kunne bo mest mulig som i en familie. Sammen med Asker kommune og Husbanken etablerte de prosjektet Våre nye barn der formålet var å utvikle en ny familiehjemsmodell for bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger. På oppdrag fra SOS-barnebyer har NTNU Samfunnsforskning evaluert denne modellen. Den første evalueringen ble gjennomført rett etter oppstart av de første familiehjemmene i 2016/2017. Den andre evalueringen ble gjennomført i 2019/2020. I denne rapporten vil vi presentere erfaringene fra den siste evalueringsrunden, men også trekke linjer tilbake til den første evalueringen (Berg og Haugen, 2018). Men før vi går nærmere inn på erfaringene med familiehjemmene, vil vi gi et bakteppe der vi kort presenterer tidligere forskning om enslige mindreårige flyktninger, viser til idégrunnlaget bak modellen som evalueres, samt gir en kort presentasjon av det metodiske opplegget for evalueringen​.