Trygg bolig for en meningsfull hverdag : Utvikling av nytt bo- og tjenestetilbud for personer med ROP-lidelser og voldsrisiko

Bidragsytere
 • Melina Røe
  Prosjektleder
 • Stina Svendsen
  Prosjektdeltager
 • Solvår Irene Wågø
  Prosjektdeltager
 • Karin Høyland
  Prosjektdeltager
 • Lars Arne Bø
  Prosjektdeltager
Publiseringsår
2021
ISBN
ISBN: 978-82-7570-668-1

NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Community fikk våren 2021 tilskudd fra Husbanken for å bidra med kunnskap i utviklingen av et nytt boligtilbud for personer med alvorlige ROPlidelser og voldsadferd i Trondheim. Kommunen var i gang med å planlegge åtte samlokaliserte utleieboliger med en tjenestebase i tilknytning til boligene. Den valgte tomta ligger på Østmarka i Trondheim, nært psykisk helsevern sine tjenester. Dette var et bevisst valg fra kommunens side, da ønsket å se på muligheten til å gi beboerne i de fremtidige leilighetene bedre tjenester i samarbeid med psykisk helsevern. Kommunen har på sikt planer om å utvikle området med både boliger, barnehager og andre funksjoner. Gjennom tett samarbeid med kommunen var målsettingen for forskerteamet å følge utviklingsprosessen og bidra med kunnskap og kompetanse i en periode av planarbeidet; dette for å medvirke til et bedre bolig- og tjenestetilbud, som skal kunne fungere godt både for ansatte og brukere.

Personer med ROP-lidelser og voldsrisiko har vedvarende og sammensatte problemer, og opplever ofte utfordringer på ulike livsområder som følge av rusavhengighet og psykiske lidelser. Dette er en gruppe som oppleves som utfordrende å hjelpe, da de ofte ikke benytter seg av de tilbudene som finnes eller tilbys. Samtidig handler det om mangel på tilpassede og egnede tilbud (Wågø, Høyland & Bø, 2020). Det er derfor nødvendig å se tjenester, aktiviteter og boligtilbud i sammenheng. Dette krever tett samarbeid mellom kommunens etater og mellom kommune og psykisk helsevern.

Denne rapporten beskriver funn fra deltakelse i kommunens prosesser og forskergruppensgjennomførte intervjuer. Vi har også innhentet erfaringer fra andre storbyer i Norge, samt gått gjennom resultater fra relevante forskningsprosjekter og satsinger på ROP-feltet særlig knyttet til bolig-, tjeneste- og aktivitetstilbud, men også sikkerhet og voldsforebygging. Målsettingen er at funnene skal være nyttige for Trondheim kommune som nå utvikler dette tilbudet for de det er vanskeligst å finne løsninger for, definert som personer med alvorlige ROP-lidelser. Vi håper i tillegg at temaene i rapporten kan gi innspill til tilsvarende prosesser i andre kommuner.