Fra flyktning til floraværing? : Evaluering av flyktning- og innvandrerarbeidet i Flora kommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-287-4
​Kommuners flyktning- og innvandrerarbeid rommer et mangfoldig ansvar. Bosettingsarbeidet innebærer å finne egnede boliger, tilrettelegge for deltakelse i introduksjonsprogram og skole/voksenopplæring, sikre gode muligheter for kvalifisering, arbeid og utdanning, og en rekke andre oppgaver tilknyttet det å bosette og integrere innvandrere i en kommune. I tillegg til bosetting av flyktninger opplever mange kommuner tilflytting fra andre innvandrergrupper som familiegjenforente, arbeidsinnvandrere, tidligere bosatte flyktninger eller utenlandske studenter. Norske kommuner har en sentral rolle i å legge til rette for at også disse innvandrerne på en god måte kan integreres og inkluderes i lokalsamfunnet. I dette komplekse og omfattende flyktning- og innvandrerarbeidet skal en rekke statlige, kommunale og private etater samarbeide med hverandre. Et godt flyktning- og innvandrerarbeid er avhengig av en langsiktig planlegging hvor ansvaret forankres både vertikalt og horisontalt i kommunen, et nært tverretatlig samarbeid basert på både tydelig ansvarsfordeling, gode rutiner og rom for uformelle praksiser, og en forståelse og fleksibilitet i systemet som kan møte den enkelte persons individuelle ønsker og behov.