Mangfold i arbeidslivet: Delrapport 2

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN: 978-82-7570-736-7 (web)

Dette er delrapport 2 fra prosjektet Følgeevaluering av tiltak for økt mangfold i arbeidslivet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2021-2024 på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforsking AS og Oxford Research.

Prosjektets formål er å gi kunnskap om hvorvidt og på hvilke måter iverksatte tiltak for økt mangfold i arbeidslivet bidrar til å oppnå ønskede resultater. I denne rapporten diskuteres særlig erfaringer knyttet til tilskuddsordning for virksomheter og Mangfoldsprisen. I tillegg har IMDi ønsket å få bedre innsikt i mangfoldsarbeid i norske virksomheter mer generelt. Vi har derfor gjennomført både en survey og en caseundersøkelse i et utvalg virksomheter. Funn fra disse undersøkelsene presenteres også i rapporten.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforsking og Oxford Research. I denne delrapporten har Oxford Research hatt hovedansvaret for surveyundersøkelsen og to casestudier. Forskerteamet fra Oxford Research har også hatt ansvar for kapittel 5 i denne rapporten.

NTNU Samfunnsforskning har hatt ansvar for den øvrige datainnsamlingen, rapportskrivingen og prosjektledelsen.