Jan Tøssebro

Jan Tøssebro er forsker 1 ved mangfold og Inkludering og professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Han er utdannet og har doktorgrad i sosiologi. Hans primære forskningsinteresse har siden slutten av 1980-åra vært samfunnsvitenskapelig forskning om funksjonshemming, med særlig interesse for skjæringspunktet mellom politikk og forskning. Profilen på forskningen er det som en gang ble kalt problemorientert empirisme – praktisk empirisk forskning om sosiale problemer. Innenfor en slik profil reises ofte spørsmålet om idealer og realiteter – hvordan de politiske idealene og målene ser ut der de treffer bakken, for eksempel i hverdagen til personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektene han har ledet og jobbet med inkluderer studier av politiske reformer, oppvekst med funksjonshemming, organisering av spesialundervisning, funksjonshemmetes levekår, sysselsetting med mer. Enkelte studier er tidsserier, for eksempel «å vokse opp med funksjonshemming», med data fra 1999, 2003, 2006, 2009 og 2012, eller «utviklingshemmetes levekår» med data fra 1989, 1994, 2001, 2010 og 2021.

Interessen for skjæringspunktet mellom forskning og politikk har også medført nærkontakt med politikkutviklingen på feltet, som medlem av tre offentlige utvalg som har utredet politikken om funksjonshemming, fire år som medlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og fire år som leder av Statens råd for funksjonshemmete.

Jan Tøssebro innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.