Jan Tøssebro

Jan Tøssebro er forsker 1 ved mangfold og Inkludering og professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Han er utdannet og har doktorgrad i sosiologi. Hans primære forskningsinteresse har siden slutten av 1980-åra vært samfunnsvitenskapelig forskning om funksjonshemming, med særlig interesse for skjæringspunktet mellom politikk og forskning. Profilen på forskningen er det som en gang ble kalt problemorientert empirisme – praktisk empirisk forskning om sosiale problemer. Innenfor en slik profil reises ofte spørsmålet om idealer og realiteter – hvordan de politiske idealene og målene ser ut der de treffer bakken, for eksempel i hverdagen til personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektene han har ledet og jobbet med inkluderer studier av politiske reformer, oppvekst med funksjonshemming, organisering av spesialundervisning, funksjonshemmetes levekår, sysselsetting med mer. Enkelte studier er tidsserier, for eksempel «å vokse opp med funksjonshemming», med data fra 1999, 2003, 2006, 2009 og 2012, eller «utviklingshemmetes levekår» med data fra 1989, 1994, 2001, 2010 og 2021.

Interessen for skjæringspunktet mellom forskning og politikk har også medført nærkontakt med politikkutviklingen på feltet, som medlem av tre offentlige utvalg som har utredet politikken om funksjonshemming, fire år som medlem i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og fire år som leder av Statens råd for funksjonshemmete.

Jan Tøssebro innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner