TryggEst : Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 2: TryggEst ett år etter lansering

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-606-3
​I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Utprøvingen skjer i ti kommuner, samt to by-deler i Oslo. NTNU Samfunnsforskning gjennomfører sammen med Fafo og NyAnalyse en studie av utprøvingen etter mønster av følgeforskning. Studien er finansiert av Bufdir og utføres som et oppdrag for dem. Denne rapporten er andre rapportering og beskriver situasjonen etter omtrent halvgått løp. Formålet er å gi en foreløpig oppsummering av de viktigste erfaringene som man har gjort seg i prosjektkommunene. Dette inkluderer en oversikt over utviklingen i antall og type saker som avdekkes. Rapporten skal tjene som inspirasjon eller innspill til å gjøre enkelte kursendringer i de lokale prosjektene der man vurderer det som relevant, og delvis kan det gi innspill til prosjektet sentralt om problemstillinger som allerede nå kan tas opp i forbindelse med en eventuell videreføring på bred basis. ​TryggEst_delrapport 2 WEB.pdf