Personer med utviklingshemming og arbeid – arbeidslinje eller fasttrack til kommunal omsorg?

Bidragsytere
Publiseringsår
2018

​I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad personer med psykisk utviklingshemming deltar i ordinært arbeids- og samfunnsliv over 20 år etter ansvarsreformen og om arbeidslinja gjelder også for utviklingshemmede. Vi undersøker om virkemiddelbruken er rettet mot arbeid, ved å se på utviklingshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet. Vi ser på hvilke arbeidsmarkedstiltak de mottar ved å sammenstille diagnosedata fra Nav og forløpsdatabasen for Trygd (FD-Trygd).

Resultatene viser at personer med utviklingshemming er i utkanten av alt arbeidsliv, både ordinært og skjermet. Unge personer med utviklingshemming havner i en fasttrack utenom arbeidsevnevurdering og over til uførestatistikken og til kommunal omsorg. Vi ser lite spor av arbeidslinja for denne gruppa.