Logg på
Forside
Home
Skip Navigation LinksFagområder

Fagområder

Research areas

Arbeid og arbeidsliv
Employment and working life


​NTNU Samfunnsforskning har en betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet om arbeid og arbeidsliv. Aktiviteten er konsentrert om to felt:
  
•    Mangfold i arbeidslivet og deltakelse for utsatte grupper  

•    Arbeid, organisasjon og teknologi       

Avdelingene Mangfold og inkludering ​​og Napha har en serie prosjekter om utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Napha arbeider blant annet med arbeid og psykisk helse, mens Mangfold og inkludering studerer utfordringer knyttet til funksjonshemmetes og innvandreres tilknytning til arbeidslivet. Den overordnete profilen er at arbeid er en vesentlig side av samfunnsdeltakelsen, og betydningen av et arbeidsliv som tar høyde for mangfoldet i befolkningen.
  
Ved Studio Apertura​ er fokus på grenseflatene mellom arbeid, organisasjon og teknologi. Studio Apertura arbeider også med prosjekter rettet mot organisasjons-, bedrifts- og næringsutvikling, og har en satsning mot arbeids- og organisatoriske betingelser for energi, miljø og energieffektivisering.
The research activities on work, employment and working life at NTNU Social Research focus mainly two areas:
 
• Diversity in the workplace and labour market participation for groups at risk of exclusion
 
• Work, organisation and technology
 
The research units Diversity and Inclusion and Napha run a number of research and development projects on groups at risk of exclusion from the labour market. The activities at Napha relate to employment of people with mental health difficulties, whereas the focus at Diversity and Inclusion is people with disabilities and immigrants. The overall perspective is twofold: 1) that work is essential for societal participation, and 2) the need for the development of a working life which reflects and is adapted to the increasing diversity of the Norwegian population.
 
The research unit Studio Apertura have projects focusing on the interfaces between work, organization and technology, and also runs projects aimed at innovation processes and business development.
Barn og oppvekst
Children and adolescence
Ved NTNU Samfunnsforskning pågår forskning om barn og oppvekst ved avdelingen Mangfold og inkludering.
​Ved Mangfold og inkludering er fokus på barn og familier i kontakt med velferdstjenestene. Dette kan være barnevern, enslige mindreårige flytninger, etniske minoriteter, funksjonshemmete barn og kombinasjoner av disse gruppene. Studiene omfatter både undersøkelser av de ulike gruppene, tjenestene de mottar og erfaringer fra samhandlingen med tjenestesystemet.
The research activities on children, adolescence and human development at NTNU Social Research are conducted in two research units, with a partly different profile.

The research interests of the unit Human Development are related to the psychosocial development of children and adolescents, in particular mental health, social adaption and competence. The research comprises studies on both typical development and developmental disorders. The data source is the Trondheim Early Secure Study (TESS; Norwegian Tidlig Trygg i Trondheim). The TESS is a prospective community study of two birth cohorts with in-depth bi-annual assessments.

The research at Inclusion and Diversity focuses children and families in contact with welfare services. This is amongst others children with disabilities, unaccompanied minors, ethnic minorities and families in contact with child welfare. The activities include research on the social conditions of the target groups, the services and the families' experiences in the encounters with the service system.
Bemannet romfart
Human space flight
​Ved avdelingen CIRiS bidrar vi til bemannet romfart gjennom forskning på den Internasjonale Romstasjonen (ISS), samt kunnskap og teknologiutvikling for menneskers fremtidige reiser til Måne og Mars. Vi bruker bemannet romfart i grunnforskning og som pådriver for innovasjon her hjemme.
  
I samarbeid med internasjonale universitetsmiljø forsker vi på effekten av mikrogravitasjon på planter på Romstasjonen. Kunnskap og kompetanse innen integrering og operasjon i samarbeid med store internasjonale nettverk er opparbeidet gjennom mange års kontinuerlig drift av forskningssystemer på ISS. Vi bygger videre på vår kunnskap og erfaring ved forskning og utvikling blant annet innen biologisk regenerative livsstøttesystem for lengre bemannede romferder.  
​At the research unit CIRiS we contribute to human space flight through research activities on board the International Space Station (ISS), in addition to knowledge- and technology development for future manned missions to the Moon and Mars. Our department performs fundamental scientific research in space and uses the human space flight scenarios and achievements as a driving force for innovation on Earth.
   
In close cooperation with international research institutions, our research is focused on the effects of microgravity on plants on the ISS. Through continuous operations of research systems on the ISS, CIRiS has developed considerable competence and experience within integration and operation in cooperation with large international networks.  
Evalueringsforskning
Evaluation research
​Evalueringsforskning er en faglig tilnærming der en ser på effekter av reformer, tiltak og aktiviteter. En kan evaluere utfallet av tiltaket/reformen eller gi en beskrivelse og vurdering av endringsprosesser. Ved NTNU Samfunnsforskning er evalueringsforskning en av mange tilnærminger til de faglige kjerneområdene på tre ulike avdelinger: 
  
•    Napha – ulike tiltak innen psykisk helsearbeid for voksne   

•    Mangfold og inkludering – sosial- og velferdspolitiske tiltak og reformer, som for eksempel tiltak for flyktninger, tiltak for funksjonshemmete, skole og utdanning, barnevern, boligsosiale tiltak med mer.   
   
•    Studio Apertura – organisasjonsendringer og omstilling, bruk av teknologi i organisasjoner, sikkerhet og beredskap, næringsutvikling med mer.   
Evaluation Research is a professional approach to the study of reforms, organisational changes or activities. Evaluations can address outcomes or effects, or describe and assess implementation and change processes. At NTNU Social Research, evaluation research is among a number of approaches to the research field in three of our research units:

• Napha – evaluations of measures in the mental health services for adults
 
  
• Diversity and inclusion – evaluations of welfare policy measures and reforms, such as support for refugees and asylum seekers, disability policies, educational reforms, child welfare measures, social housing, etc.  
  
• Studio Apertura – evaluates organisational development, implementation and use of technology in organizations, security and emergency planning, business development and more.  
Funksjonshemming og samfunn
Disability and society
​Avdeling Mangfold og inkludering har en lang tradisjon for studier der en benytter samfunnsfaglige tilnærminger til funksjonshemming. Dette er for eksempel studier av levekår, livsløp, erfaringer med velferdstjenestene, familie og oppvekst, utdanning og arbeid med mer. 
 
Flere studier tar opp forløpet og virkningen av reformer eller politiske endringer. Den overordnete profilen tar opp i seg målsetningene fra politikken om funksjonshemming: aktiv deltakelse og likestilling. Inkludering er et sentralt stikkord, enten tema er arbeid, utdanning eller bolig. Du kan lese mer her.  
The research unit Diversity and Inclusion has a long history of social scientific research on disability and disablement. Examples are research on the living conditions of disabled people, life course research, people's experiences with the support system, family issues, education, employment etc. A number of research projects address the impact of social reforms or policy changes.
  
A general profile is to take existing disability policy ideals as the point of departure and explore to what extent the goals are realised. Irrespective of research field (employment, education, housing), important key words are societal participation, equality, and inclusion.  
Helse og velferd
Health and welfare
​Helse og velferd er brede felt som flere avdelinger ved NTNU samfunnsforskning arbeider med ut fra den enkelte avdelingens overordnete profil.
 
•    Mangfold og inkludering arbeider med tema som flyktningers helse og problemstillinger rundt velferdstjenester for ulike utsatte grupper. De mest sentrale temaene er barnevern, funksjonshemmete, asylsøkere og flyktninger, men en finner også prosjekter rundt rus, straffedømte og boligsosiale problemstillinger.     
  
•    Napha arbeider primært med problemstillinger knyttet til tjenester for voksne med psykiske helseproblemer, og framfor alt med formidling av kunnskap som kan være relevant for praksis.  
​ 
•    Studio Apertura arbeider primært med organisasjon og innovasjon, med nedslagsfelt innenfor mange deler av offentlig og privat virksomhet. Innenfor helse- og velferdssektoren dreier det seg særlig om utfordringer og muligheter knyttet til planlegging, samhandling og koordinering, herunder bruk av IKT til samhandling.
Health and welfare is a broad research field, which is addressed by several research units at NTNU Social Research.

 • Diversity and Inclusion addresses topics such as health of asylum seekers and research problems related to social services for groups at risk of marginalisation. Core themes relates to child welfare, disabled people, refugees, and ethnic minorities, but there are also studies on alcohol and drug abuse, convicts and social housing issues.
  
Napha works primarily with issues related to services for adults with mental health problems, and above all with the dissemination of the state of the art knowledge that may be relevant to professional practice in community services.
  
Human Development addresses children's and adolescents' psychosocial development. This includes a variety of health related issues such as mental health, physical inactivity and obesity; and also welfare-related topics such as impact of special education and social exclusion.
  
Studio Apertura are primarily exploring issues related to organisations and innovation, and this is applied on research problems in several societal sectors, including health and welfare. Within these sectors, Studio Apertura in particular addresses opportunities and problems related to collaboration and coordination, including the use of ICT for such purposes.  
Innovasjon, organisasjonsutvikling og ledelse
Innovation and organisational development
​Innovasjon kan defineres som nye produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som bidrar til verdiskaping eller samfunnsnytte. En vesentlig del av forskningen om innovasjon går ut på å forstå hva slags organisatoriske egenskaper som bidrar til å fremme innovasjon, og hvordan slike egenskaper kan utvikles.
 
Studier av organisasjonsutvikling og ledelse omfatter også generelle forbedringstiltak og bidrag til løsning av organisatoriske utfordringer av ulikt slag. Innovasjon, organisasjonsutvikling og ledelse er blant de sentrale temaene for virksomheten ved Studio Apertura.  

Studio Apertura har blant annet arbeidet med energi, miljø og spesielt energieffektivisering siden 2009. Energiprosjekter har ofte et teknisk fokus, men politiske rammevilkår, innovasjon, organisatoriske betingelser og sosiotekniske perspektiver er essensielle for å realisere energieffektivisering. Vi jobber tverrfaglig med disse områdene, i tett samarbeid med industri, offentlige aktører og andre forskningsmiljø. Tidligere og pågående aktivitet inkluderer NFR-prosjekter, oppdragsforskning og evalueringer, samt deltakelse i FME-sentre og EU-prosjekter.
Innovation can be defined as new products, services or processes that are applied and that contribute to value creation or are socially beneficial. A significant amount of research on innovation aims to understand what kind of organisational characteristics that contribute to the promotion of innovation, and how such properties can be developed. Studies of organisational development and management also include general improvements and contributions to working with different kinds of organizational challenges. Studies of innovation, organisational development and management are among the central themes for the activities at Studio Apertura.  
Innvandring og flyktninger
Immigration and refugees
​Ved Mangfold og inkludering er innvandringsrelaterte problemstillinger et sentralt forskningsfelt, med et særlig fokus på flyktninger og asylsøkere. Forskningsprosjektene har tatt for seg hele flyktningprosessen, fra selve flukten til asylprosessen, bosetting, integrering og en eventuell tilbakevending. 
 
Avdelingen har gjennomført en rekke prosjekter om mottaksapparatet for flyktninger, der vi blant annet har forsket på levekår for asylsøkere, psykisk helse og barn på mottak. Vi har også gjennomført flere prosjekter om enslige mindreårige flyktninger, med fokus på omsorgssituasjon, boløsninger, skolegang og integrering. 
 
Vår forskningsaktivitet omfatter også politikkutvikling på feltet, og har i en rekke prosjekter fokusert på forholdet mellom minoritet og majoritet på sentrale områder som utdanning, arbeid, helse og velferd. 
 
I tillegg til dette inngår innvandringsrelaterte problemstillinger i avdelingens øvrige forskningsaktiviteter, som for eksempel minoritetsspråklige elever i utdanningssystemet, innvandring og barnevern, og minoritet og funksjonshemming. 
Immigration is among the core topics at the research unit Diversity and Inclusion, and in particular research questions related to settlement and inclusion of asylum seekers and refugees in the Norwegian society. Minority issues are a part of many research projects.  
Inkludering og marginalisering
Inclusion and marginalisation
​Det å fremme inkludering og motvirke marginalisering er sentrale samfunnsmål, og sentrale mål for aktiviteten ved flere avdelinger ved NTNU Samfunnsforskning. Problemstillingene ved de aktuelle avdelingene på dette området følger i stor grad av avdelingens hovedprofil.  

•    Det meste av aktiviteten ved avdeling Mangfold og Inkludering handler, som navnet tilsier, om inkludering og marginalisering. En har særlig fokus på inkludering av bestemte grupper med risiko for marginalisering, slik som innvandrere og funksjonshemmete. Det kan handle om inkludering i skolen, arbeidslivet eller andre arenaer. En arbeider også med studier av offentlige tjenester og tiltak som skal hindre marginalisering, slik som barnevern og botiltak. Du kan lese mer her.  

•    Napha arbeider med lokale og kommunale tjenester til personer med psykiske helseproblemer. Slike tiltak utformes gjerne i et skjæringspunkt mellom behandling og hverdagsliv, og der tiltak som kan fremme inkludering og forhindre marginalisering i hverdagslivet står sentralt. Du kan lese mer her.  

To promote inclusion and combat marginalisation are important policy aims and also important aims for the research activity of research units at NTNU Social Research. The research problems addressed are in general related to the main thematic profile of the research units:  

• The main bulk of activities at Diversity and Inclusion do, as the name implies, address issues related to inclusion and marginalization. One is particularly addressing inclusion of groups at risk of marginalization, such as immigrants and disabled people. The research addresses inclusion in specific arenas, such as schools or workplaces, or public services and measure that are meant to combat exclusion, such as child welfare and housing measures.  

Napha supports local and municipal services for people with mental health problems. The profile of the local services are typically a mixture of treatment and everyday life supports and the promotion of inclusion and preventing marginalization are core aims.  

Human Development studies the psychosocial development of children and adolescents, including risk and protective factors, developmental disorders and mental health. Research activities try amongst others to enhance the understanding of marginalisation processes among children and adolescents including lack of participation on social arenas, rejection and bullying.   

Psykisk helse
Mental health
​Problemstillinger rundt psykisk helse står sentralt på flere avdelinger ved NTNU samfunnsforskning, og innfallsvinkelen følger i stor grad avdelingens hovedprofil.   

•   Napha er et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. De har som oppgave å samle og formidle kunnskap om voksne med psykiske vansker, og med ansatte i kommunale tjenester som sentral målgruppe. De arbeider med et bredt sett av problemstillinger rundt psykiske helse, og du kan lese mer her.  

•    Mangfold og inkludering har en generell profil mot forskning på utsatte grupper. På området psykisk helse har de primært undersøkelser av flyktningers psykiske helse.  
Research on mental health challenges is addressed by several of the research units at NTNU Social Research. The specific approach are in general related to the main thematic profile of the research units:  
 
Napha is a national resource centre for community mental health services. The core task is to gather and disseminate research and up-dated knowledge on adults with mental health problems. Community mental health staff is the main target group for the dissemination activities.   
 
Human Development explores the psychosocial development of children and adolescents, with an emphasis on mental health and social adaptation. The activities include research on typical development and various forms of atypical developments, with an emphasis on the identification of risk and protective factors for mental health problems among children and adolescents.  
 
• Diversity and Inclusion has research on groups at risk of marginalisation as a general approach. Regarding research on mental health issues, one has primarily addressed the situation of asylum seekers. 
Sikkerhet og beredskap
Safety and emergency preparedness

​Sikkerhet dreier seg om å organisere og arbeide på en slik måte at en unngå uønskede og skadelige hendelser, som går ut over mennesker, materiell eller miljø. Sikkerhetsforskningen er et flerfaglig felt, der viktige bidrag kommer fra teknologi, psykologi og sosiologi/organisasjonsfag.

Organisasjoner som har som mål å redusere risiko og å øke sikkerhet, må derfor også arbeide flerfaglig. Studio Apertura arbeider i første rekke med organisatoriske betingelser for sikkerhet; i olje- og gassvirksomheten, transport, havbruk, og i forhold til samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur.

Beredskap har å gjøre med å forberede seg på, og å håndtere, hendelser og ulykker. I vesentlig grad er dette organisatoriske spørsmål, som har å gjøre med regelverk, ansvar og myndighet, kommunikasjon, koordinering, og håndtering av grensesnitt mellom ulike aktører.

Safety is a matter of organising and operating in ways that prevent unwanted and harmful events that may inflict damage to humans, to material assets or to the environment.   
Safety research is a multidisciplinary field, where important contributions come from technology, psychology and  sociology / organizational studies. Organizations that aim to reduce risk and increase safety, must therefore work multidisciplinary. 
  
Studio Apertura works primarily with organizational conditions for safe operations; in the oil and gas industry, in transport, aquaculture, and in relation to civil protection and critical infrastructure.
  
Emergency preparedness has to do with managing incidents and accidents, in specific organisations or on municipal and state levels. Relevant matters in this connection are regulations, authority and responsibility, communication, coordination, and the management of interfaces between actors.  
Skole og utdanning
Education

​Skole- og utdanningsforskningen ved Mangfold og inkludering har et særlig fokus på inkludering av barn og elever med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov i skole og barnehage. Avdelingen har også en bredt sammensatt prosjektportefølje som omfatter allmennpedagogiske problemstillinger innen læringsmiljø, skoleledelse og frafallsproblematikk.      

Mangfold og inkludering har også ansvaret for analyser av brukerundersøkelsene til Utdanningsdirektoratet som Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen, samt evaluering av kompetansesatsinger på skoleledernivå og barnehagesektoren. Du kan lese mer her

The research unit Diversity and Inclusion contributes to educational research through a diverse set of research projects. There is a special emphasis in children with disabilities and/or special educational needs. The unit is also responsible for the analysis of user surveys for the Directorate of Education.

Teknologi og bioproduksjon
Technology and bioproduction

​Avdeling CIRiS arbeider med etablering av ny kunnskap og innovativ teknologi i vannbaserte bioproduksjoner. Vår kompetanse omfatter primært grønnsaksproduksjon i veksthus, men gjennom samarbeidsprosjekter ser vi på produksjoner med store synergier som landbasert fiskeoppdrett, algeproduksjon og aquaponics (planter og fisk produseres i samme anlegg).   

Hovedfokuset er resirkulering av vann og næring i produksjonsanlegg, samt utnyttelse av restprodukter på tvers av ulike næringer. Resirkulering av vann og næring gir en mer bærekraftig produksjon siden det reduserer utslipp og kan gi produsenten økonomiske besparelser på redusert vann- og gjødselforbruk. Gjennom forskning og utvikling i samarbeid næringene søker CIRiS å finne innovative konsepter og teknologi for bærekraftig, effektiv og pålitelig bioproduksjon i lukkede anlegg.

CIRiS works for the establishment of new knowledge and innovative technology in water based bio production systems. Our primary expertise is in within the field of greenhouse vegetable production. Through co-operative projects we also focus on other water based productions with strong synergies to the greenhouse industry, such as land based fish farming, algae production and aquaponics (production of plants and fish in the same facility).

The main focus of our research is recirculation of water and nutrients within the production facility, in addition to the use of residual products between different facilities. Recirculation of water and nutrients provide a more sustainable production through reduced off running to the environment. I addition, a lower consumption of water and nutrients gives an economic advantage for the producer. CIRiS works closely with the producers to find innovative concepts and technology for a sustainable, efficient and reliable bio production in closed systems.

Teknologi og samhandling
Technology and collaboration

​Organisasjoner opererer i økende grad desentralisert, med aktivitet spredt på ulike steder. En annen trend er større krav til samarbeid og koordinering mellom ulike virksomheter. Et aktuelt eksempel er integrerte operasjoner i oljeindustrien, der installasjoner fjernstyres helt eller delvis, i tett samarbeid mellom hav og land eller mellom ulike organisasjoner. Andre eksempler finner en i de økte kravene til samhandling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og, i samvirket mellom ulike aktører som er involvert i samfunnsmessig beredskap og i forhold organisatoriske betingelser for energiøkonomisering.

Muligheter, begrensninger og organisatoriske betingelser for effektiv samhandling og koordinering mellom organisasjoner og over avstand er et av de sentrale forskningsområdene ved Studio Apertura.

Organisations are to an increasing degree operating decentralized, with activities spread across different locations. Another important trend is higher demands on cooperation and coordination between organizations operating as more or less integrated networks. A relevant example is integrated operations in the petroleum industry, where activities at offshore installations are operated from land-based control centres. Other examples can be found in the increasing demands for interaction between different actors and organisations in the health sector and in the coordination challenges facing organisations involved in societal emergency preparedness.

Possibilities, barriers and organisational preconditions for effective collaboration between organisations by means of information and communication technologies are one of the central research areas at Studio Apertura.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning