Videregående elevers erfaringer med koronapandemien og konsekvenser for skolehverdagen. Elevundersøkelsens dypdykk i elevenes læringsmiljø på utvalgte utdanningsprogram. 2021

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-694-0 (web)

Denne dybdeundersøkelsen er basert på kvalitative intervjuer med videregående elever på fem forskjellige utdanningsprogram ved to skoler, og et utvalg lærere og ledere ved skolene som ble besøkt. Hensikten med undersøkelsen er å beskrive elevers positive og negative erfaringer med koronapandemien og konsekvenser for skolehverdagen. For å finne fellestrekk med tanke på elevenes læringsmiljø, er særtrekk ved de fem utdanningsprogrammer undersøkt.

Oppsummert kan variasjoner i elevenes positive og negative erfaringer til dels knyttes til utdanningsprogrammets særtrekk, mens de fleste erfaringer går på tvers av utdanningsprogrammer. Både de kvantitative og kvalitative resultatene peker på individuell variasjon mellom elevene. Det er imidlertid noen generelle trekk som peker seg ut fra de to skolene og programmene vi har besøkt.