Trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger i Bergen Kommune

​På vegne av Bergen kommune har NTNU Samfunnsforskning gjennomført en undersøkelse av barn og unges trygghet i kommunale utleieboliger i Bergen kommune. Prosjektperioden var fra januar til april 2015. Problemstillingene har vært (1) i hvilken grad det er trygt for barn og unge å bo i kommunaleutleieboliger i Bergen kommune, og (2) hvilket arbeid som gjøres av Bergen kommune for å skaffe til veie og opprettholde trygge bo- og oppvekstforhold for barn og unge i kommunale utleieboliger. Vi har undersøkt trygghet i selve boligen, trygghet overfor naboer, trygghet i nærmiljø og trygghet i forhold til det å oppleve konkrete hendelser. Det er kun den form for utrygghet som voksne naboer kan forårsake som har vært i fokus. Det vil si at for eksempel nærhet til trafikkert vei eller eventuelt usikrete lekeapparater er ikke undersøkt. Metodenes om er benyttet er befaring og omvisning, intervju, dokumentgjennomgang, samt registerdata og reanalyse/presentasjon av spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse. I sammendraget er de fire viktigste hovedfunnene tatt med. Navnene på de ulike boområdene er ikke tatt med i rapporten for å unngå stigmatisering.