LÆRERUNDERSØKELSEN 2021/22: Analyse av Lærerundersøkelsen i skolen høst 21 og vår 22

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
ISBN 978-82-7570-705-3 (web)

Lærerundersøkelsen er frivillig for skolene å gjennomføre. Lærerundersøkelsen er ikke en me-darbeiderundersøkelse, men utfordrer lærere til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø. Spørsmålene er i stor grad laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen, slik at man kan se de to undersøkelsene i sammenheng. I tillegg spør Lærerundersøkelsen med enkelte spørsmål om hvordan lærerne jobber og om ledelsen ved skolen. Skolene står fritt i å velge ut hvor mange bolker med spørsmål de vil inkludere i Lærerundersøkelsen, med et maksimalt antall på 10 bolk-er.

Denne rapporten presenterer resultatene fra Lærerundersøkelsen 2021-2022. Vi gir vi først en beskrivelse av datagrunnlag og framgangsmåte. Dette presenteres i kapittel 2. Deretter kommer kapittel 3 hvor vi viser resultatene fra de ulike spørsmål og indekser i lærerundersøkelsen. I kapit-tel 4 viser vi forskjellene i svar geografisk, ut fra skoleslag og på kommune- og skolenivå.