Elevundersøkelsen 2014 - Analyse av Elevundersøkelsen 2014

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-426-7
​Denne rapporten er den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående. Problemstillingene i hovedrapporten vil delvis variere fra år til år og de ulike årlige problemstillinger og temaområder fastsettes i samråd med Utdanningsdirektoratet. For Elevundersøkelsen 2014 er det et særlig fokus på skolers arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Problemstilling for Elevundersøkelsen 2014 er derfor: Problemstilling 1: Hvilke sammenhenger ser vi mellom elevens læringsmiljø, skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og/eller regning og selvrapporterte karakterresultater i Elevundersøkelsen? Denne problemstillingen vil belyses både kvantitativt gjennom analyse av data fra Elevundersøkelsen 2014 og gjennom kvalitative casestudier blant et utvalg skoler. I tillegg til nevnte problemstillinger, vil følgende problemstillinger belyses årlig i hovedrapporten: Problemstilling 2: Finner det sted endringer over tid for andelen mobbede og krenkede elever på skolenivå? Problemstilling 3: Er elevenes opplevelse av eget læringsmiljø1 systematisk påvirket av følgende bakgrunnsfaktorer: kjønn, andelen minoritetsspråklige elever, trinn,skoleslag (gs/vgs), skolens årsverk, antall elever på skolen, studieretning samt skolens geografiske beliggenhet(urban/rural). Problemstilling 4: Er det tendenser til positiv utvikling i elevenes læringsmiljø på nasjonalt nivå?