Tilrettelagte samtaler ved familievold

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-243-0
​Denne rapporten presenterer resultatene fra evalueringen av konfliktrådet i Trondheim sitt familievoldprosjekt som NTNU Samfunnsforskning har gjort på oppdrag fra Justis- og Politidepartementet høsten 2010. Familievoldprosjektet er en del av regjeringen sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner, kalt Vendepunkt (Justis- og politidepartementet 2007). Evalueringen har fokusert på virkninger av deltakelse i familievoldprosjektet. I evalueringen er det som hovedmetode benyttet kvalitative intervju med til sammen 64 informanter fordelt på 51 gruppe- og individualintervjuer. Som tilleggsmetode ble det brukt observasjon av til sammen med 5 møter mellom deltakere og prosjektets ansatte. En totalvurdering av prosjektet er at det; (1) avdekker behov innen innsatsen mot familievold ved at man får innblikk i familiers voldsproblematikk, (2) dekker behov hos deltakerne og har en positiv effekt på dem, samtidig som at man bør være enda mer oppmerksom på deltakernes sensitivitet ovenfor situasjon i fremtiden, (3) har etablert et velfungerende samarbeid med andre instanser med rom for forbedringer og (4) gjennom disse momentene er verdt investeringene som er lagt ned i det.