Samordnet beredskapsarbeid i Trondheim kommune : Økt trygghet og redusert sårbarhet

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
Avdeling
Studio Apertura
Koronakrisen har vært en ekstrem situasjon på mange måter. I tillegg til å være en krise med en uklar begynnelse og slutt, som rammer store deler av verden samtidig, og har en svært høy grad av usikkerhet, innebærer den et ekstremt samordningsbehov for en likeartet gjennomføring av oppgaver som er normalt håndteres innen hver sektor. Denne rapporten er produktet av et samarbeid mellom forskere ved NTNU Samfunnsforskning og sentrale aktører i samordningsgruppen og faggruppe organisasjon i Kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune. Prosjektet er finansiert gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren i Trøndelag. Rapporten benytter også informasjon innhentet gjennom en underveisevaluering av kriseledelsen i Trondheim kommune, og forskningsprosjektet CORNER som er finansiert av Norges Forskningsråd.