På vei mot inkludering? Sluttrapport fra evalueringen av modellutprøvingen Inkludering på alvor

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-617-9
​Den første delrapporten fra prosjektet var basert på en gjennomgang av tilgjengelige rapporter, kombinert med informasjon vi innhentet gjennom intervjuer med nøkkelinformanter hos Statped, fylkesmannen, og i kommunene som har vært involvert i prosjektet. I løpet av våren 2019 besøkte vi de involverte kommunene og intervjuet prosjektansvarlige i samtlige kommuner og deres samarbeidspartnere i Statped og hos fylkesmannen. I arbeidet med sluttrapporten har vi utvidet datagrunnlaget for å fange opp mer av hvordan arbeidet har tatt form i det daglige arbeidet, altså i skoler og barnehager som har ansvaret for det daglige arbeidet med inkludering. Vi har intervjuet ledere, lærere, barnehageansatte, PPT-ansatte, kommunalt ansatte, representanter for frivillig sektor, og i noen grad foreldre og ungdom. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse til ledere i barnehager og skoler i kommunene, i tillegg til å gjennomgå tilgjengelig dokumentasjon.