Nr. 3/22: Kommunal administrasjon i storbyene

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
ISBN 978-82-7570-691-9 Elektronisk versjon ISSN 1892-7661 Elektronisk versjon

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra KS sitt program for storbyrettet forskning. Formålet med prosjektet har vært å bidra til oppdatert kunnskap om administrasjon i kommunal sektor.

Vi har i dette prosjektet samlet inn en mengde data, både av kvalitativ og kvantitativ karakter og gjennomført et bredt spekter av analyser. Vi har et kapittel med deskriptive statistiske analyser, vi har en regnskapsanalyse med fokus på funksjon 120 administrasjon, vi har en omfattende kvalitativ analyse av administrasjon i alle storbyene og en analyse av delkostnadsnøkkelen for administrasjon og miljø. Med bakgrunn i alle disse delene har vi forsøkt å sammenligne kommunene og peke på årsaker til forskjellene i statistikken om utgifter til kommunal administrasjon mellom storbyene.