Nr. 3/19: Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-8150-169-0 / ISSN 1504-5226

Flere kommuner har i dag finansielle måltall og økonomiske handlingsregler. Disse er ofte knyttet til netto driftsresultat, gjeld og disposisjonsfond. Hvilke regler eller måltall kommunene har varierer, og de har blitt innført til ulike tidspunkt. Forslag til ny kommunelov fastsetter krav om at kommunene skal ha finansielle måltall knyttet til sin økonomistyring. Den sier imidlertid ingenting om hva man skal ha måltall knyttet til og hvordan de skal utformes (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2018).

For oppdragsgiver, KS Program for storbyrettet forskning, var målet for prosjektet å frambringe ny og relevant kunnskap om hvilke virkemidler storbykommunene benytter i sin styring av økonomien for å sikre balanse over tid og en best mulig og stabil tjenesteproduksjon, samt hvordan de benyttes.