Nr. 2/24: Merkostnader til ivaretagelse av tospråklighet i forvaltningsområdet for samisk språk

Bidragsytere
 • Mads Fjeld Wold
  Prosjektleder
 • Kaja von der Leyen
  Prosjektdeltager
 • Per Tovmo, NTNU Institutt for samfunnsøkonomi
  Prosjektdeltager
 • Kevin Johansen, Statsforvalteren i Nordland
  Prosjektdeltager
Publiseringsår
2024
ISBN
ISBN 978-82-7570-748-0 (web) / ISSN 1892-7661

Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelsen vi i Senter for økonomisk forskning har gjort av kostnader og finansieringskilder knyttet til tospråklighet og ivaretagelse av samisk språk og kultur i samiske språkforvaltningskommuner.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kostnader og finansieringskilder, og deretter evaluere hvorvidt, kommunen fullt ut kompenseres for kostnadene ved tospråklighetsarbeid. Vi har gjennomført økonomiske analyser av utgifter og finansiering, og supplert disse med en intervjuundersøkelse der vi snakket med representanter for et utvalg språkforvaltningskommuner om hvordan de opplever balansen mellom kostnader og finansiering. Rapporten bygger på prosjektet «merkostnader til ivaretagelse av tospråklighet i forvaltningsområdet for samisk språk», som vi i SØF har gjennomført på oppdrag for KS i tidsrommet september 2023 til januar 2024.

I rapporten avdekker vi at:

 • Forvaltningskommunene i gjennomsnitt har høyere kostnader innen grunnskole og administrasjon enn ellers i landet.
 • Tospråklighetstilskuddene fra Sametinget er avgjørende i arbeidet med å bevare samisk språk og kultur i kommunesektoren, men ordningen må forbedres.
 • Det er utfordrende å evaluere balansen mellom finansiering og utgifter da kommunene bruker mange forskjellige finansieringsordninger, og det ikke finnes detaljerte tall på faktiske utgifter til tospråklighet.
 • Mangel på samisk språkkompetanse medfører økte utgifter for kommunene.