Mot et større mangfold? Systemrettet arbeid og tilpasset opplæring i kommuner med lavt omfang av spesialundervisning

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-423-6
​Forholdet mellom spesialundervisning og ordinærundervisning er motsetningsfylt, og det er krevende for skoler og lærere å finne frem til gode løsninger for tilpasset opplæring for alle elever. I denne rapporten har NTNU Samfunnsforskning, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, sett nærmere på kommuner med lavt omfang av spesialundervisning, eller en nedgang i omfanget av spesialundervisning. Vi har kartlagt hvordan disse utvalgskommunene organiserer sitt arbeid omkring systemrettet arbeid og tidlig innsats, og sammenlignet med andre kommuner. Kartleggingen er gjennomført med studier av offentlige registre, spørreskjemaundersøkelser til ledere for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, skoleeiere og rektorer, i tillegg til intervjuer med lærere, rektorer, PPT-ledere, skoleeiere, foreldre og fylkesmenn i seks utvalgte kommuner.