Inkludering og ekskludering i elevers digitale verden

Bidragsytere
Publiseringsår
2023
ISBN
ISBN 978-82-7570-738-1 (web)

Dypdykk i elevers aktivitet i sosiale medier og gaming og betydning for motivasjon og trivsel på skolen

Denne rapporten presenterer det årlige dypdykket tilknyttet Elevundersøkelsen, og tematikken springer ut fra analysene i hovedrapporten. Tema er inkludering og ekskludering i elevers digitale verden, og vi belyser sammenhengen mellom elevers aktivitet på sosiale medier og i gaming og deres opplevelse av motivasjon og trivsel på skolen. Hensikten er å løfte fram elevstemmen for å øke forståelsen av inkludering og ekskludering i elevenes digitale verden, og hvilken betydning stadig økt aktivitet i sosiale medier og gaming har for skolehverdagen. Vi gjør et dypdykk med både kvalitative og kvantitative data, hvor analyse av intervjuer blir sett i sammenheng med kvantitative analyser av en spørreskjemaundersøkelse som er utviklet for dette formålet. Reanalyser av Ungdata-undersøkelsen fungerer som et bakteppe for vår egen datainnsamling til dypdykket. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.

Rapporten er skrevet i samarbeid mellom forfatterne, og arbeidet med analyser og skriving er koordinert av Ingunn Dahler Hybertsen og Christian Wendelborg. Beate W. Hygen har hatt hovedansvaret for kapittel 2. Analysene av Ungdataundersøkelsen som beskrives i kapittel 4 er gjennomført av Thomas Dahl. Beate W. Hygen og Christian Wendelborg har hatt ansvaret for utvikling av det skreddersydde spørreskjema, og for innsamling og analyser av de kvantitative data som presenteres i kapittel 5. Melina Røe har hatt hovedansvaret for innsamling og analyser av de kvalitative intervjudata som beskrives i kapittel 6, i samarbeid med Trond Buland, Ingrid Holmedahl Hermstad, Beate W. Hygen og Ingunn Dahler Hybertsen.

Vi vil gjerne takke vår kontaktperson i Utdanningsdirektoratet, Dina Dalaaker for godt samarbeid, og for koordinering av tilbakemeldinger på rapportutkast fra direktoratet og ekstern gjennomleser. Særlig takk til elever, lærere og rektorer på skolene som har bidratt med sin tid og delt erfaringer om tema, og til kommunen og skolene som har lagt til rette for datainnsamling fra elever.