Høyt presterende elevers vurdering av læringsmiljøet : Analyser av Elevundersøkelsen 2013 og 2014

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-453-3
​Denne rapporten gir en beskrivelse om hvordan høyt presterende elever skårer på indeksene som presenteres i skoleporten, samt sentrale læringsmiljøvariabler som innsats, opplevelse av relevans og opplevelse av ulike typer negative hendelser (krenkelser). Formålet med rapporten og mandatet for oppdraget er utpreget beskrivende og i mindre grad diskuterende om hva resultatene vil si og hvordan resultatene kan tolkes i en teoretisk kontekst. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet og bakgrunnen for oppdraget er å gi informasjon til utvalget som er nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere hvordan norsk skole bedre kan ivareta høyt presterende elever.