Grunnleggende ferdigheter og læringsmiljø - Et utdrag av analysene av Elevundersøkelsen 2014

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-432-8
​Denne rapporten er et utdrag av den årlige hovedrapporten hvor resultatene fra Elevundersøkelsen blir analysert inngående. Problemstillingene i hovedrapporten vil delvis variere fra år til år og de ulike årlige problemstillinger og temaområder fastsettes i samråd med Utdanningsdirektoratet. For Elevundersøkelsen 2014 er det et særlig fokus på skolers arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Problemstillingen fra Elevundersøkelsen 2014 som følges opp i denne rapporten er: Hvilke sammenhenger ser vi mellom elevens læringsmiljø, skolens arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing og/eller regning og selvrapporterte karakterresultater i Elevundersøkelsen? Problemstillingen belyses både kvantitativt gjennom analyse av data fra Elevundersøkelsen 2014 og gjennom kvalitative casestudier blant et utvalg skoler.