Foreldreundersøkelsen 2021/22 - Analyse av Foreldreundersøkelsen i skolen høst '21 og vår '22

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
ISBN 978-82-7570-704-6 (web)

Gjennom Foreldreundersøkelsen oppfordres foreldre i Norge til å si sin mening om forhold ved sine barns skolehverdag som er viktig for trivsel og læring. Alle elever i grunnskoler og videregående opplæring har i følge kapittel 9 A-2 i opplæringslova «rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring». Skoleeiere og skoleledere har gjennom loven omfattende plikter når det gjelder rutiner og tiltak som skal sikre elevene gode og helsefremmende arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at skolene skal dokumentere hvordan de jobber forebyggende og hvordan de evaluerer sitt arbeid med læringsmiljøet.

Foreldreundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse for foreldre med barn i skolen fra og med 1. trinn til og med Vg1 til å si sin mening om elevenes læring og trivsel. De kan også̊ si noe om opplevelsen av samarbeidet mellom hjem og skole. Skolene står fritt til å velge ut hvor mange bolker med spørsmål de vil inkludere i Foreldreundersøkelsen, men med et maksimalt antall på̊ 10 bolker.

Denne rapporten presenterer resultatene fra Foreldreundersøkelsen fra og med 1. trinn til og med 10. trinn.