Evaluering av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis: Delrapport 1

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-688-9 (web)

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis startet opp i 2021. Det gjorde også evalueringen av Kompetanseløftet, og dette er den første delrapporten fra prosjektet. Rapporten handler om hva Kompetanseløftet er og om hvordan implementeringen har gått så langt.

Rapporten baserer seg på fire ulike datakilder: Intervjuer med representanter fra statsforvalterembetene; data fra Styringsportalen, med årsrapporteringer fra statsforvalterne, rapporteringer fra kompetansetiltakene til statsforvaltere, og data fra spørringer til Skole-Norge som ble gjennomført i perioden mars-april 2022.

Datamaterialet er dermed av både kvalitativ og kvantitativ karakter som bidrar til både bredde- og dybdeinnsikt. Basert på de resultatene som kommer fram i analysene, skisserer vi avslutningsvis noen oppmerksomhetspunkter som det kan være nyttig å reflektere over på veien videre i både evalueringen og i selve Kompetanseløftet.