Avsluttet prosjekt

FornyMar - Ny fylkeskommunal samhandlings- og forvaltningspraksis for bærekraftig havbruk

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Periode
01.12.2012 - 31.03.2015
Avdeling
Studio Apertura

Trøndelagsfylkene etablerte i 2006 en visjon om at "Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor". For å gjøre fylkeskommunene i stand til å bidra sterkere til å realisere denne visjonen er det tre sentrale områder FORNYMAR vil gripe fatt i:fylkeskommunenes dobbeltrolle som forvalter og innovasjonsagent fragmenteringen av forvaltningen mellom flere organersamspillet med næringen

Prosjektets problemstilling er:

Hvordan kan fylkeskommunal praksis for koordinering og forvaltning i marin sektor videreutvikles med støtte i nyere forskning på styring og ledelse i offentlig sektor?

Dette innebærer athovedmålet for prosjektet er å beskrive en neste-generasjon modell for samhandling og forvaltning i marin sektor, der fylkeskommunene søker å vektlegge koordineringselementet mellom likeverdige partnere i enda sterkere grad. Modellen skal:Ha betydning for realiseringen av Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014.Gi fylkeskommunene og deres samarbeidspartnere en tydeligere forståelse av fylkeskommunens ulike roller, og samspillet mellom disse.Ha overføringsverdi til andre deler av fylkeskommunenes prosesser og andre regioner.

I dette ligger også en forståelse for at nye prosesser for samhandling kan medføre behov for tilsvarende tilpasninger i måten ledelse utøves på.