Økonomiske og sosiale virkninger av havbunnsmineralvirksomhet

Bidragsytere
 • Kaja von der Leyen
  Prosjektdeltager
 • Mads Fjeld Wold
  Prosjektdeltager
 • Kurt Aasly
  Forfatter
 • Steinar Løve Ellefmo
  Forfatter
 • Daniela Fuentes
  Forfatter
 • Taryn Galloway
  Forfatter
 • Anders Skonhoft
  Forfatter
Publiseringsår
2022

Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge, som samtidig kan bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller. I forbindelse med den pågående konsekvensutredningen for mineralvirksomhet på norsk sokkel ønsket OD en utredning av mulige økonomiske og sosialevirkninge ved fremtidig mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel.

Asplan Viak, Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU Samfunnsforskning og Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU, fikk i oppdrag å utarbeide denne rapporten. Rapporten vil danne grunnlaget for omtalen av økonomiske og sosiale virkninger i selve konsekvensutredningen. I rapporten diskuterer vi ulike scenarioer for hvilke faktorer som kan påvirke effekten av en industri knyttet til havbunnsmineraler. Vi finner at framtidig aktivitet vil kreve ytterligere teknologisk utvikling og at en potensiell etablering av havbunnsmineralvirksomhet representerer en enorm mulighet for norsk næringsliv.