Nr. 6/11: Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
ISBN 978-82-8150-094-5 / ISSN 1504-5226

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har siden 2001 publisert en såkalt produksjonsindeks for kommunale tjenester. Produksjonsindeksen er en indikator for samlet kommunalt tjenestetilbud, og er nyttig supplement til mer detaljerte indikatorer for tjenestetilbud i enkeltsektorer. Formålet med dette prosjektet er å etablere en produksjonsindeks for de såkalte ASSS-kommunene som gir en bedre beskrivelse av det kommunale tjenestetilbudet enn TBU-indeksen. Ved å begrense analysen til de 10 største kommunene i landet blir det mulig å inkludere indikatorer som ikke er tilgjengelige for alle kommuner.

Prosjektet er gjennomført i nær kontakt med ASSS-nettverkene for de enkelte sektorer. Først ble forslag til delindekser presentert og drøftet i møter med nettverkene. Deretter ble forslagene modifisert med utgangspunkt i de tilbakemeldinger vi fikk. Endelig ble komplette forslag til delindekser og samlet produksjonsindeks (ASSS-indeksen) drøftet med program-komiteen for ASSS-kommunene.