Nr. 4/16: Spesialundervisning i storbyene

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
ISBN 978-82-8150-141-6 / ISSN 1504-5226

På landsbasis har bruken av spesialundervisning – målt ved andel elever med enkeltvedtak – økt mye siden 2006. Veksten har vært sterk, spesielt fram til 2011. Etter 2011 har tendensen vært utflating. I denne rapporten ser vi nærmere på spesialundervisningen i fire storbyer; Trondheim, Bergen, Kristiansand og Stavanger. Andel elever i spesialundervisningen har vært økende også her, men byene har hatt noe ulik utvikling, spesielt etter 2010. I Bergen og Kristiansand har vi henholdsvis sett en utflating og reduksjon etter 2010. Bruddet i utviklingen er mest tydelig i Kristiansand. Trondheim og Stavanger har hatt en sterk økning over en lengre periode enn de to andre byene, men vi ser tendenser til noe utflating de siste to årene. Vi beskriver denne utviklingen nærmere i våre GSI-analyser i kapittel 3.