Nr. 4/13: Delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg: Analyser av enhetskostnader, dekningsgrader, utgifter og brukerbetaling

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
ISBN 978-82-8150-114-0 / ISSN 1504-5226

Samhandlingsreformen ble innført i 2012 og innebærer blant annet kommunal med-finansiering av spesialisthelsetjenester og betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus. De nye oppgavene finansieres av rammetilskudd gjennom inntekts-systemet. Det ble etablert en egen delkostnadsnøkkel for samhandlingsreformen som utelukkende består av alderskriterier.

Prosjektet behandler en rekke problemstillinger som er relevante for utformingen av delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. I tråd med tidligere utredninger analyserer vi alderskriterier med utgangspunkt i brukerstatistikk på nasjonalt nivå (kapittel 3). Videre utføres det regresjonsanalyser av enhetskostnader (kapittel 4), dekningsgrader (kapittel 5) og utgifter (kapittel 6). Regresjonsanalysene er basert på data for flere år. Dette gir mulighet for å undersøke om effektene er stabile over tid, samt å utnytte paneldata-metoder. Vi behandler også enkelte nye problemstillinger. Dette er spørsmålene om hvordan samhandlingsreformen bør håndteres i inntektssystemet (kapittel 7) og hvorvidt det bør tas hensyn til ulikt potensial for brukerbetaling (kapittel 8). Datakilder og metoder er nærmere beskrevet i kapittel 2.