Nr. 3/15: Kostnader ved skoleskyss

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
ISBN 978-82-8150-129-4 / ISSN 1504-5226

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk skole at elevene skal få oppfylt retten til grunn-opplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, bosted og geografi. For å sikre denne retten må organisering og gjennomføring av opplæringen legges til rette. Gratis skyss er et av elementene for å oppfylle lik rett til opplæring (Utdanningsdirektoratet 2009).

I denne rapporten diskuterer vi ulike typer skoleskyss. De tre hovedkomponentene av den totale mengden skoleskyss er imidlertid ordinær skyss, spesialskyss og lukket skyss.