Nr. 3/14: Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2010-2013

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
ISBN 978-82-8150-122-5 / ISSN 1504-5226

Utgangspunktet for dette prosjektet er tidligere prosjekter utført av Borge, Pettersen og Tovmo (2011) og Borge og Pettersen (2012). Formålet med prosjektene har vært å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen på de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet. De tidligere prosjektene benyttet data for 2008-2009 og 2009-2010. I denne rapporten presenteres oppdaterte analyser basert på data for 2010-2013.