Nr. 2/17: Ressurstildelingsmodell i Trøndelag fylkeskommune

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
ISBN 978-82-8150-151-5 / ISSN 1504-5226

Bakgrunnen for dette prosjektet er at det i forbindelse med at Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner slår seg sammen til en fylkeskommune, er behov for en ny ressursfordelings-modell for skolene i det nye fylket. Ressurser fordeles i dag på noe ulik måte i de to fylkene, selv om fordelingen har en rekke likheter.

Formålet med denne analyserapporten er å bistå nye Trøndelag fylkeskommune med utvikling av ny ressursfordelingsmodell. Oppdraget er spesifisert i utlysningen til dette prosjektet som «formålet med anskaffelsesprosessen er at en tilbyder skal bistå med simulering og kvalitets-sikring av ressursmodeller i videregående opplæring. Ressursmodellen vil bli utarbeidet av ansatte i de to fylkeskommunene og leverandørene vil bidra med kvalitetssikring inn imot denne prosessen».

Denne rapporten vil derfor ikke presentere en ressursfordelingsmodell, men komme med innspill om hva en slik ressursfordelingsmodell bør inneholde og hvilke kriterier som er unødvendige. I tillegg vil det presenteres løsninger som har kommet frem i arbeidet fram mot endelig modell.