Nr. 2/15: Evaluering av landslinjeordningen

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
ISBN 978-82-8150-127-0 / ISSN 1504-5226

Hovedproblemstillingene i dette prosjektet har vært knyttet til tema som elevtallsutvikling og kapasitetsutnyttelse, økonomi og samfunnsnytte. Det har vært gjennomført tre case-undersøkelser og to spørreundersøkelser (en til rektorer og en til tidligere elever). Det har i tillegg blitt samlet inn data fra SSB og Utdanningsdirektoratet. Basert på dette datamaterialet har vi sammenfattet enkle/oversiktlige analyser og illustrasjoner med tanke på å svare på prosjektets problemstillinger.