Nr. 2/09: Ressurser og tidsbruk i grunnskolen i Norge og andre land

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
ISBN 978-82-8150-053-2 / ISSN 1504-5226

Flere undersøkelser har vist at norske elever scorer relativt lavt på internasjonale tester som PISA, TIMSS og PIRLS. Samtidig er ressursbruk per elev i norske grunnskoler høy i forhold til de fleste land, se Bonesrønning et al. (2008).

Dette motiverer for å gå grundigere inn på ressursbruken i norsk grunnskole og spesielt hvordan den viktigste ressursen, lærerne, utnytter tiden både i og utenfor undervisningssituasjonen.