Nr. 1/15: Ressurskrevende tjenester i pleie og omsorg – omfang og kostnader

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
ISBN 978-82-8150-125-6 / ISSN 1504-5226

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester ble etablert i 2004 for å kompensere kommunene for svært kostnadskrevende enkeltbrukere innen helse-, sosial- og pleie- og omsorgs-tjenester. Bakgrunnen for ordningen var at kommunene hadde fått ansvar for ulike brukergrupper med kostnadskrevende enkeltbrukere som tidligere ble gitt tilbud på et annet forvaltningsnivå. Det ble vist til HVPU-reformen, nedleggelse av institusjonsplasser i psykiatrien og økte muligheter til avansert medisinsk behandling på laveste nivå i behandlingskjeden.

Formålet ved dette prosjektet er å belyse ulike sider ved toppfinansieringsordningen for ressurs-krevende tjenester. For det første skal prosjektet gi en oversikt over kommunenes samlede utgifter til ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester i 2013, også utgifter som faller utenfor refusjons-ordningen. For det andre skal prosjektet utrede konsekvenser av å utvide ordningen til brukere over 67 år. En tredje hovedproblemstilling er å utrede alternative utforminger av toppfinansierings-ordningen for å begrense utgiftsveksten.