Nr. 4/11: Kostnadsanalyse av alternative boformer for eldre

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
ISBN 978-82-8150-090-7 / ISSN 1504-5226

Utgangspunktet for prosjektet er at morgendagens eldre vil ha andre krav, preferanser og behov enn dagens generasjon. De vil i større grad ønske et botilbud som legger til rette for sosiale, kulturelle og fysiske aktiviteter. Nye botilbud vil både påvirke byggekostnadene og drift og organisering av pleie- og omsorgstjenesten. Formålet med dette prosjektet er å foreta en kostnadssammenlikning mellom tradisjonelle sykehjem og andre former for omsorgs-løsninger. Kostnadssammenlikningen omfatter både kostnader til selve botilbudet og kostnader til å yte pleie og omsorg.

Prosjektet er utført ved å innhente kostnadsdata fra to utvalgte kommuner, Trondheim og Randaberg. På kostnadssiden skilles det mellom boligkostnader og lønnskostnader og andre kostnader knyttet til pleie- og omsorgstilbudet. De nye, alternative boformene innebærer at brukerne mottar pleie- og omsorgstjenester i eget hjem. Siden regelverket for brukerbetaling er forskjellig for sykehjem og tjenester som ytes i hjemmet, må det også tas hensyn til at kommunens inntekter i form av brukerbetaling påvirkes av boform. Kostnads-sammenlikningen er basert på data for 2008.