Mobbing i videregående opplæring : Forekomst og forståelse av mobbing blant elever og lærlinger i Vestfold

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-376-5
​I følge Opplæringslova § 9A har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det vektlegges videre at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for at elevene skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet, og at skolen ved kunnskap eller mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold og rasisme, snarest skal undersøke saken og sette inn tiltak. Mobbing blir sett på som svært alvorlig og skolen som arena er forpliktet til å gjøre alt som er mulig for at mobbing ikke skal oppstå.