Levekår blant personer med kognitive vansker : Analyse basert på levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne 2007

Bidragsytere
Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-7570-201-0
I 2007 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en undersøkelse av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne i Norge. På oppdrag fra Helsedirektoratet har NTNU Samfunnsforskning undersøkt hva en kan lære om livssituasjonen og levekårene til personer med kognitive vansker med basis i denne undersøkelsen. Bakgrunnen er imidlertid behovet for kunnskap om levekårene til personer med utviklingshemming. I praksis har oppdraget innebåret to typer analyser, dels å vurdere om det er mulig å identifisere personer med utviklingshemming i undersøkelsen og å opprette et utvalg som ligger så nært denne målgruppa som mulig, og dels å beskrive hva en kan lære om levekårene til den gruppen en klarer å avgrense – i praksis personer med kognitive vansker. I denne rapporten gjør vi rede for vurderingene og funnene.