Følgeevaluering av tiltak for økt etnisk mangfold i arbeidslivet: Delrapport 1

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-7570-706-0 (web)

Delrapport 1 fra prosjektet Følgeevaluering av tiltak for økt mangfold i arbeidslivet. Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2021-2024 på oppdrag fra IMDi. Formålet med prosjektet er å gi kunnskap om i hvilken grad og på hvilke måter iverksatte tiltak for økt mangfold i arbeidslivet bidrar til å oppnå ønskede resultater og effekter, og det er primært fire tiltak/virkemidler igangsatt av IMDi som skal evalueres: mangfoldsprisen, tilskuddsordning for virksomheter, veiledningstjeneste for arbeidsgivere og informasjonskampanje. I tillegg ønsker oppdragsgiver en breddekartlegging av mangfoldsarbeid i norske virksomheter mer generelt.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforsking og Oxford Research.