Evaluering av Fosen Helse IKS

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-582-0
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten er sluttrapport etter en evaluering av Fosen Helse IKS. Evalueringen, som er gjennomført vinteren 2018/19, har tatt utgangspunkt i de forventninger og mål som lå til grunn for oppstarten i 2007. På grunnlag av dokumentgjennomgang og intervjuer er det vurdert i hvilken grad Fosen Helse har lykkes med sitt oppdrag. Mål og forventninger er knyttet til: Helsetjenester i regi av Fosen Helse, samarbeid mellom kommuner og med spesialisthelsetjenesten, etterutdanning og kompetanseheving, økonomiske forhold samt rollen som ressurssenter og aktør i samfunnsutviklingen på Fosen. Evalueringen omfatter også informantenes vurdering av hvilken nytte den enkelte kommune har av deltakelse i Fosen Helse. Denne opplevde nytteverdien sammenholdes med finansieringsmodell og kommunenes kostnader ved deltakelse. Som del av evalueringen ble informantene spurt om hvilke utfordringer og viktige innsatsområder de mener Fosen Helse står overfor de nærmeste fem årene. Dette omfatter: Helserelaterte utfordringer, utfordringer knyttet til interessenter og samarbeidspartnere, utfordringer knyttet til interne forhold og utfordringer knyttet til rammebetingelser. På grunnlag av informantenes vurderinger av måloppnåelse og framtidige utfordringer er det er det gjort noen betraktninger mht organisering og viktige områder som krever oppmerksomhet.