Et felles ansvar : Gode arbeidsprosesser i bo- og tjenestetilbudet til personer med rus- og psykiske lidelser (ROP)

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-576-9

​God samordning og tett samarbeid i arbeidsprosesser rundt personer med rus- og psykiske lidelser (ROP) er en forutsetning for at kommunens tjenesteytere skal kunne gi et helhetlig og godt bo- og tjenestetilbud. Personer med sammensatte utfordringer knyttet til rusmisbruk og dårlig psykisk helse har ofte et stort hjelpebehov. Dette setter det kommunale hjelpeapparatet på prøve. Det nødvendige tjenestetilbudet er fordelt på ulike tjenesteområder og faginstanser i kommuneorganisasjonen, og det kreves koordinering og samordning for at tjenestene på best mulig måte skal utfylle hverandre overfor brukerne.

De ansatte i tjenestene må ta et felles ansvar for å samarbeide på tvers av ulike enheter og fagmiljøer for at brukeren skal få det best egnede boligtilbudet med tilhørende tjenester. ​