Elevundersøkelsen 2012 - Analyse av Elevundersøkelsen 2012

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-293-5
Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for videregående trinn 1 (Vg1), mens det er frivillig å delta for øvrige trinn. Last ned hele rapporten under (gratis). Her er noen utdrag fra sammendraget: Læringsmiljø i skoler med høy andel minoritetsspråklige elever Gjennomgående skårer elever i skoler med høy andel minoritetsspråklige positivt på læringsmiljøvariabler, foruten Mobbing på skolen. Til dels ligger elevene på skoler med høyest andel minoritetsspråklige betydelig høyere enn øvrige elever på indekser som måler ulike forhold i læringsmiljøet. Dette gjelder bare for elever i Oslo og vi finner ikke slike forskjeller mellom skoler utenom Oslo. Faglig utfordring Resultatene fra Elevundersøkelsen viser at elever som ikke får nok faglige utfordringer ofte kjeder seg fordi de gjør oppgaver de allerede kan og opplever at de gjør oppgaver som ikke setter krav til dem. På den ene siden har disse elevene sannsynligvis høye forventninger om mestring i og med at de opplever å få for lette oppgaver. På den andre siden peker Bandura (2012) på at for at mestringsforventninger skal øke, må en oppleve mestring etter anstrengelse. Mobbing, diskriminering og uro i klasserommet Rundt 6.8 prosent av elevene rapporter at de blir mobbet flere ganger i måneden. Denne andelen har vært stabil i perioden 2008–2012. Hver femte elev som oppgir at de mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere, svarer også at de ofte er med på å mobbe andre. Sammenhengen er tydelig og samsvarer med funn i internasjonale studier. Analysen viser at det er klart flere gutter enn jenter som opplyser at de blir mobbet. Det er også flere gutter enn jenter som opplyser at de selv mobber. Andelen som opplever mobbing avtar med økende alder/klassetrinn. Elever som blir mobbet opplever mest mobbing fra medelever i klassen, deretter fra andre elever på skolen. Analyse av indeksene på Skoleporten Når det gjelder Indeksene som presenteres på Skoleporten skårer elevene særlig høyt på Sosial trivsel og rapporterer om relativ lite Mobbing på skolen. Elevene skårer lavt på indeksen Medbestemmelse, og midt på treet for indeksene Fysisk læringsmiljø og Faglig veiledning. For de øvrige indeksene skårer elevene relativt høyt. Vi finner ingen vesentlige endringer i hvordan elevene har svart over tid (2008-2012) for de obligatoriske trinn. Det vil si 7. og 10. trinn og Vg1.