Bolig for velferd – følgestudie av læringsprosjekter i Midt-Norge

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-485-4
​NTNU Samfunnsforskning mottok høsten 2015 boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken for å følge etableringen og arbeidet i to regionale læringsprosjekter i Midt-Norge. Disse ble etablert som følge av den nasjonale boligstrategien Bolig for velferd. Målet med læringsprosjektene var å få en bedre samordning mellom statlige etater på regionalt nivå rundt den felles boligstrategien, og økt kunnskap om utfordringer og gode grep i kommunens arbeid for å sikre vanskeligstilte barnefamilier og mennesker i sårbare overgangsfaser et godt og helhetlig bo- og tjenestetilbud. I denne rapporten beskrives arbeidet med de to læringsprosjektene fra etablering i januar 2015 og fram til årsskiftet 2016/2017. Læringsprosjektene er «Bedre bo- og levekår for vanskeligstilte barnefamilier» og «Bedre bo- og tjenestetilbud til mennesker i en sårbar overgangsfase». De ble etablert etter oppstartsmøter der Husbanken inviterte aktuelle statlige aktører i regionen til et samarbeid knyttet til boligstrategien.