Barrierer mot kollisjoner mellom fartøy og innretninger

Bidragsytere
Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-260-7
Avdeling
Studio Apertura
Denne rapporten omhandler Statoil Marine Operasjoner sin logistikk-kjede og er en evaluering av eksisterende barrierer mot kollisjon mellom forsyningsfartøy og innretning. Rapporten er et resultat av en studie gjennomført på oppdrag fra Statoil Marine Operasjoner. Hovedmålsettingen for studien var tredelt. Vi ønsket å kartlegge hvordan kollisjoner mellom fartøy og innretning kan oppstå, hvilke barrierer som eksisterer og hvor gode disse barrierene er. Totalt 47 personer fra logistikk-kjeden er blitt intervjuet. I tillegg er det blitt gjennomført en fareidentifikasjon (HAZID) med en håndplukket ekspertgruppe som representerte de sentrale leddene i logistikk-kjeden. Dette materialet dannet bakgrunnen for en oversikt og godhetsvurdering av 32 sentrale primær- og sekundærbarrierer som er identifisert, da knyttet til følgende aktiviteter: fartøyanskaffelser, baseaktiviteter, seiling, entring av sikkerhetssonen, lossing/lasting, og avgang fra innretning. Hovedinntrykket er at det er mange, godt fungerende barrierer som reduserer sannsynligheten for sammenstøt mellom fartøy og innretning. Likevel peker denne rapporten på noen områder der barrierene kan styrkes ytterligere. I prioritert rekkefølge vi vil spesielt fremheve fire slike områder:Fartøymannskapet bør tilbys mer trening på manuell manøvrering av fartøy for å styrke håndteringen av eventuelt bortfall av Dynamisk posisjonering (DP), framdriftsproblemer og nødsituasjoner under losse- og lasteoperasjoner.Vi viser til mangler ved DP-referansesystemer (Radius, Fanbeam) ved en rekke innretninger som svekker redundansen. Her er vår anbefaling at redundansen styrkes ved å sørge for at referansesystemer blir montert på samtlige installasjoner.Det bør legges til rette for en større involvering av personell fra innretningene i utarbeidelsen av laste- og seilingsplaner. Dette vil redusere risikoen for sammenstøt mellom fartøy og innretning ved at liggetid ved innretninger reduseres.En bedre logistikkplanlegging knyttet til rigger kan også redusere liggetiden.