Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-618-6
​Denne rapporten har som formål å belyse hvordan manglende tilgjengelighet og universell utforming påvirker elevers deltakelse i skole og fritid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er oppdragsgiver for rapporten. Bakgrunnen for oppdraget er at det er mangelfull kunnskap om tilgjengelighet og universell utforming av skoler og hvilke konsekvenser det kan ha for elever med nedsatt funksjonsevne. Det er snakk om konsekvenser i undervisningssituasjoner, i friminutt, ”spill-over” til fritida og sosiale nettverk og om elever blir henvist til en annen skole enn nærskolen på grunn av manglende tilgjengelighet.