Nr. 3/20: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak

Bidragsytere
Publiseringsår
2020
ISBN
978-82-7570-615-5
​Formålet med denne rapporten har vært å skaffe en oversikt over utviklingstrekkene for bransjer og næringer i tiden etter at koronaviruset og påfølgende smitteverntiltak fikk påvirkning på senvinteren 2020. Utredningen er utført på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune. Vi har hatt fokus på næringslivets utvikling med hensyn til produksjon, sysselsetting/arbeidsmarked og lønnsomhet, i tillegg til tema som investeringer, likviditet og myndighetenes tiltakspakker. Hovedfunnene tilsier at trøndersk næringsliv i varierende grad har vært påvirket av pandemi og smitteverntiltak. Blant de mest berørte, har i stor grad påvirkningen vært negativ. Halvparten av virksomhetene vi har snakket med rapporterer om fall i aktiviteten, mens en av fire rapporterer om uendret produksjon. For enkelte aktører innen tjenesteyting, samt oljerettede næringer falt det meste av aktiviteten bort i mars og april.